کُد لیست – لیستِ کُدهایِ کاربُردیِ وِب

کدلیست: کدهای کاربردی+زیبا سازِ وب،جاوا اسکریپت،فلش،موسیقی،نرم افزار،کُدِ رنگ،فونت،ترفند
Home » کُدهای زیبا سازِ وبلاگ » کُدِ رنگها » کُدِ رنگهای اچ تی ام ال – برای طراحی قالبهای زیبا

کُدِ رنگهای اچ تی ام ال – برای طراحی قالبهای زیبا

html-java-codelistهمانطور که میدانید ما می توانیم با استفاده از دانستن مقادیر رنگها برای وبلاگ یا وبسایتمان قالبی زیبا بوجود آوریم.(مثل همین وبلاگ!) در حقیقت درست کردن قالب وبلاگ بادانستن شماره درجات رنگ ونیز آشنایی مختصری با html کاری آسان خواهد بود.ادامه مطلب را کلیک کنید و با دنیای رنگها آشنا شوید.

www.codeList.ir Valor RGB طیف رنگها
Snow ۲۵۵ ۲۵۰ ۲۵۰ #FFFAFA
GhostWhite ۲۴۸ ۲۴۸ ۲۵۵ #F8F8FF
WhiteSmoke ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۵ #F5F5F5
Gainsboro ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ #DCDCDC
FloralWhite ۲۵۵ ۲۵۰ ۲۴۰ #FFFAF0
OldLace ۲۵۳ ۲۴۵ ۲۳۰ #FDF5E6
Linen ۲۵۰ ۲۴۰ ۲۳۰ #FAF0E6
AntiqueWhite ۲۵۰ ۲۳۵ ۲۱۵ #FAEBD7
PapayaWhip ۲۵۵ ۲۳۹ ۲۱۳ #FFEFD5
BlanchedAlmond ۲۵۵ ۲۳۵ ۲۰۵ #FFEBCD
Bisque ۲۵۵ ۲۲۸ ۱۹۶ #FFE4C4
PeachPuff ۲۵۵ ۲۱۸ ۱۸۵ #FFDAB9
NavajoWhite ۲۵۵ ۲۲۲ ۱۷۳ #FFDEAD
Moccasin ۲۵۵ ۲۲۸ ۱۸۱ #FFE4B5
Cornsilk ۲۵۵ ۲۴۸ ۲۲۰ #FFF8DC
Ivory ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۴۰ #FFFFF0
LemonChiffon ۲۵۵ ۲۵۰ ۲۰۵ #FFFACD
Seashell ۲۵۵ ۲۴۵ ۲۳۸ #FFF5EE
Honeydew ۲۴۰ ۲۵۵ ۲۴۰ #F0FFF0
MintCream ۲۴۵ ۲۵۵ ۲۵۰ #F5FFFA
Azure ۲۴۰ ۲۵۵ ۲۵۵ #F0FFFF
AliceBlue ۲۴۰ ۲۴۸ ۲۵۵ #F0F8FF
lavender ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ #E6E6FA
LavenderBlush ۲۵۵ ۲۴۰ ۲۴۵ #FFF0F5
MistyRose ۲۵۵ ۲۲۸ ۲۲۵ #FFE4E1
White ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۵۵ #FFFFFF
Black ۰ ۰ ۰ #۰۰۰۰۰۰
DarkSlateGray ۴۷ ۷۹ ۷۹ #۲F4F4F
DimGrey ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ #۶۹۶۹۶۹
SlateGrey ۱۱۲ ۱۲۸ ۱۴۴ #۷۰۸۰۹۰
LightSlateGray ۱۱۹ ۱۳۶ ۱۵۳ #۷۷۸۸۹۹
Grey ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ #BEBEBE
LightGray ۲۱۱ ۲۱۱ ۲۱۱ #D3D3D3
MidnightBlue ۲۵ ۲۵ ۱۱۲ #۱۹۱۹۷۰
NavyBlue (Navy) ۰ ۰ ۱۲۸ #۰۰۰۰۸۰
CornflowerBlue ۱۰۰ ۱۴۹ ۲۳۷ #۶۴۹۵ED
DarkSlateBlue ۷۲ ۶۱ ۱۳۹ #۴۸۳D8B
SlateBlue ۱۰۶ ۹۰ ۲۰۵ #۶A5ACD
MediumSlateBlue ۱۲۳ ۱۰۴ ۲۳۸ #۷B68EE
LightSlateBlue ۱۳۲ ۱۱۲ ۲۵۵ #۸۴۷۰FF
MediumBlue ۰ ۰ ۲۰۵ #۰۰۰۰CD
RoyalBlue ۶۵ ۱۰۵ ۲۲۵ #۴۱۶۹E1
Blue ۰ ۰ ۲۵۵ #۰۰۰۰FF
DodgerBlue ۳۰ ۱۴۴ ۲۵۵ #۱E90FF
DeepSkyBlue ۰ ۱۹۱ ۲۵۵ #۰۰BFFF
SkyBlue ۱۳۵ ۲۰۶ ۲۳۵ #۸۷CEEB
LightSkyBlue ۱۳۵ ۲۰۶ ۲۵۰ #۸۷CEFA
SteelBlue ۷۰ ۱۳۰ ۱۸۰ #۴۶۸۲B4
LightSteelBlue ۱۷۶ ۱۹۶ ۲۲۲ #B0C4DE
LightBlue ۱۷۳ ۲۱۶ ۲۳۰ #ADD8E6
PowderBlue ۱۷۶ ۲۲۴ ۲۳۰ #B0E0E6
PaleTurquoise ۱۷۵ ۲۳۸ ۲۳۸ #AFEEEE
DarkTurquoise ۰ ۲۰۶ ۲۰۹ #۰۰CED1
MediumTurquoise ۷۲ ۲۰۹ ۲۰۴ #۴۸D1CC
Turquoise ۶۴ ۲۲۴ ۲۰۸ #۴۰E0D0
Cyan ۰ ۲۵۵ ۲۵۵ #۰۰FFFF
LightCyan ۲۲۴ ۲۵۵ ۲۵۵ #E0FFFF
CadetBlue ۹۵ ۱۵۸ ۱۶۰ #۵F9EA0
MediumAquamarine ۱۰۲ ۲۰۵ ۱۷۰ #۶۶CDAA
Aquamarine ۱۲۷ ۲۵۵ ۲۱۲ #۷FFFD4
DarkGreen ۰ ۱۰۰ ۰ #۰۰۶۴۰۰
DarkOliveGreen ۸۵ ۱۰۷ ۴۷ #۵۵۶B2F
DarkSeaGreen ۱۴۳ ۱۸۸ ۱۴۳ #۸FBC8F
SeaGreen ۴۶ ۱۳۹ ۸۷ #۲E8B57
MediumSeaGreen ۶۰ ۱۷۹ ۱۱۳ #۳CB371
LightSeaGreen ۳۲ ۱۷۸ ۱۷۰ #۲۰B2AA
PaleGreen ۱۵۲ ۲۵۱ ۱۵۲ #۹۸FB98
SpringGreen ۰ ۲۵۵ ۱۲۷ #۰۰FF7F
LawnGreen ۱۲۴ ۲۵۲ ۰ #۷CFC00
Green ۰ ۲۵۵ ۰ #۰۰FF00
Chartreuse ۱۲۷ ۲۵۵ ۰ #۷FFF00
MediumSpringGreen ۰ ۲۵۰ ۱۵۴ #۰۰FA9A
GreenYellow ۱۷۳ ۲۵۵ ۴۷ #ADFF2F
LimeGreen ۵۰ ۲۰۵ ۵۰ #۳۲CD32
YellowGreen ۱۵۴ ۲۰۵ ۵۰ #۹ACD32
ForestGreen ۳۴ ۱۳۹ ۳۴ #۲۲۸B22
OliveDrab ۱۰۷ ۱۴۲ ۳۵ #۶B8E23
DarkKhaki ۱۸۹ ۱۸۳ ۱۰۷ #BDB76B
Khaki ۲۴۰ ۲۳۰ ۱۴۰ #F0E68C
PaleGoldenrod ۲۳۸ ۲۳۲ ۱۷۰ #EEE8AA
LightGoldenrodYellow ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۱۰ #FAFAD2
LightYellow ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۲۴ #FFFFE0
Yellow ۲۵۵ ۲۵۵ ۰ #FFFF00
Gold ۲۵۵ ۲۱۵ ۰ #FFD700
LightGoldenrod ۲۳۸ ۲۲۱ ۱۳۰ #EEDD82
goldenrod ۲۱۸ ۱۶۵ ۳۲ #DAA520
DarkGoldenrod ۱۸۴ ۱۳۴ ۱۱ #B8860B
RosyBrown ۱۸۸ ۱۴۳ ۱۴۳ #BC8F8F
IndianRed ۲۰۵ ۹۲ ۹۲ #CD5C5C
SaddleBrown ۱۳۹ ۶۹ ۱۹ #۸B4513
Sienna ۱۶۰ ۸۲ ۴۵ #A0522D
Peru ۲۰۵ ۱۳۳ ۶۳ #CD853F
Burlywood ۲۲۲ ۱۸۴ ۱۳۵ #DEB887
Beige ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۲۰ #F5F5DC
Wheat ۲۴۵ ۲۲۲ ۱۷۹ #F5DEB3
SandyBrown ۲۴۴ ۱۶۴ ۹۶ #F4A460
Tan ۲۱۰ ۱۸۰ ۱۴۰ #D2B48C
Chocolate ۲۱۰ ۱۰۵ ۳۰ #D2691E
Firebrick ۱۷۸ ۳۴ ۳۴ #B22222
Brown ۱۶۵ ۴۲ ۴۲ #A52A2A
DarkSalmon ۲۳۳ ۱۵۰ ۱۲۲ #E9967A
Salmon ۲۵۰ ۱۲۸ ۱۱۴ #FA8072
LightSalmon ۲۵۵ ۱۶۰ ۱۲۲ #FFA07A
Orange ۲۵۵ ۱۶۵ ۰ #FFA500
DarkOrange ۲۵۵ ۱۴۰ ۰ #FF8C00
Coral ۲۵۵ ۱۲۷ ۸۰ #FF7F50
LightCoral ۲۴۰ ۱۲۸ ۱۲۸ #F08080
Tomato ۲۵۵ ۹۹ ۷۱ #FF6347
OrangeRed ۲۵۵ ۶۹ ۰ #FF4500
Red ۲۵۵ ۰ ۰ #FF0000
HotPink ۲۵۵ ۱۰۵ ۱۸۰ #FF69B4
DeepPink ۲۵۵ ۲۰ ۱۴۷ #FF1493
Pink ۲۵۵ ۱۹۲ ۲۰۳ #FFC0CB
LightPink ۲۵۵ ۱۸۲ ۱۹۳ #FFB6C1
PaleVioletRed ۲۱۹ ۱۱۲ ۱۴۷ #DB7093
Maroon ۱۷۶ ۴۸ ۹۶ #B03060
MediumVioletRed ۱۹۹ ۲۱ ۱۳۳ #C71585
VioletRed ۲۰۸ ۳۲ ۱۴۴ #D02090
Magenta ۲۵۵ ۰ ۲۵۵ #FF00FF
Violet ۲۳۸ ۱۳۰ ۲۳۸ #EE82EE
Plum ۲۲۱ ۱۶۰ ۲۲۱ #DDA0DD
Orchid ۲۱۸ ۱۱۲ ۲۱۴ #DA70D6
MediumOrchid ۱۸۶ ۸۵ ۲۱۱ #BA55D3
DarkOrchid ۱۵۳ ۵۰ ۲۰۴ #۹۹۳۲CC
DarkViolet ۱۴۸ ۰ ۲۱۱ #۹۴۰۰D3
BlueViolet ۱۳۸ ۴۳ ۲۲۶ #۸A2BE2
Purple ۱۶۰ ۳۲ ۲۴۰ #A020F0
MediumPurple ۱۴۷ ۱۱۲ ۲۱۹ #۹۳۷۰DB
Thistle ۲۱۶ ۱۹۱ ۲۱۶ #D8BFD8
Snow1 ۲۵۵ ۲۵۰ ۲۵۰ #FFFAFA
Snow2 ۲۳۸ ۲۳۳ ۲۳۳ #EEE9E9
Snow3 ۲۰۵ ۲۰۱ ۲۰۱ #CDC9C9
Snow4 ۱۳۹ ۱۳۷ ۱۳۷ #۸B8989
Seashell1 ۲۵۵ ۲۴۵ ۲۳۸ #FFF5EE
Seashell2 ۲۳۸ ۲۲۹ ۲۲۲ #EEE5DE
Seashell3 ۲۰۵ ۱۹۷ ۱۹۱ #CDC5BF
Seashell4 ۱۳۹ ۱۳۴ ۱۳۰ #۸B8682
AntiqueWhite1 ۲۵۵ ۲۳۹ ۲۱۹ #FFEFDB
AntiqueWhite2 ۲۳۸ ۲۲۳ ۲۰۴ #EEDFCC
AntiqueWhite3 ۲۰۵ ۱۹۲ ۱۷۶ #CDC0B0
AntiqueWhite4 ۱۳۹ ۱۳۱ ۱۲۰ #۸B8378
Bisque1 ۲۵۵ ۲۲۸ ۱۹۶ #FFE4C4
Bisque2 ۲۳۸ ۲۱۳ ۱۸۳ #EED5B7
Bisque3 ۲۰۵ ۱۸۳ ۱۵۸ #CDB79E
Bisque4 ۱۳۹ ۱۲۵ ۱۰۷ #۸B7D6B
PeachPuff1 ۲۵۵ ۲۱۸ ۱۸۵ #FFDAB9
PeachPuff2 ۲۳۸ ۲۰۳ ۱۷۳ #EECBAD
PeachPuff3 ۲۰۵ ۱۷۵ ۱۴۹ #CDAF95
PeachPuff4 ۱۳۹ ۱۱۹ ۱۰۱ #۸B7765
NavajoWhite1 ۲۵۵ ۲۲۲ ۱۷۳ #FFDEAD
NavajoWhite2 ۲۳۸ ۲۰۷ ۱۶۱ #EECFA1
NavajoWhite3 ۲۰۵ ۱۷۹ ۱۳۹ #CDB38B
NavajoWhite4 ۱۳۹ ۱۲۱ ۹۴ #۸B795E
LemonChiffon1 ۲۵۵ ۲۵۰ ۲۰۵ #FFFACD
LemonChiffon2 ۲۳۸ ۲۳۳ ۱۹۱ #EEE9BF
LemonChiffon3 ۲۰۵ ۲۰۱ ۱۶۵ #CDC9A5
LemonChiffon4 ۱۳۹ ۱۳۷ ۱۱۲ #۸B8970
Cornsilk1 ۲۵۵ ۲۴۸ ۲۲۰ #FFF8DC
Cornsilk2 ۲۳۸ ۲۳۲ ۲۰۵ #EEE8CD
Cornsilk3 ۲۰۵ ۲۰۰ ۱۷۷ #CDC8B1
Cornsilk4 ۱۳۹ ۱۳۶ ۱۲۰ #۸B8878
Ivory1 ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۴۰ #FFFFF0
Ivory2 ۲۳۸ ۲۳۸ ۲۲۴ #EEEEE0
Ivory3 ۲۰۵ ۲۰۵ ۱۹۳ #CDCDC1
Ivory4 ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۱ #۸B8B83
Honeydew1 ۲۴۰ ۲۵۵ ۲۴۰ #F0FFF0
Honeydew2 ۲۲۴ ۲۳۸ ۲۲۴ #E0EEE0
Honeydew3 ۱۹۳ ۲۰۵ ۱۹۳ #C1CDC1
Honeydew4 ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۳۱ #۸۳۸B83
LavenderBlush1 ۲۵۵ ۲۴۰ ۲۴۵ #FFF0F5
LavenderBlush2 ۲۳۸ ۲۲۴ ۲۲۹ #EEE0E5
LavenderBlush3 ۲۰۵ ۱۹۳ ۱۹۷ #CDC1C5
LavenderBlush4 ۱۳۹ ۱۳۱ ۱۳۴ #۸B8386
MistyRose1 ۲۵۵ ۲۲۸ ۲۲۵ #FFE4E1
MistyRose2 ۲۳۸ ۲۱۳ ۲۱۰ #EED5D2
MistyRose3 ۲۰۵ ۱۸۳ ۱۸۱ #CDB7B5
MistyRose4 ۱۳۹ ۱۲۵ ۱۲۳ #۸B7D7B
Azure1 ۲۴۰ ۲۵۵ ۲۵۵ #F0FFFF
Azure2 ۲۲۴ ۲۳۸ ۲۳۸ #E0EEEE
Azure3 ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۰۵ #C1CDCD
Azure4 ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۳۹ #۸۳۸B8B
SlateBlue1 ۱۳۱ ۱۱۱ ۲۵۵ #۸۳۶FFF
SlateBlue2 ۱۲۲ ۱۰۳ ۲۳۸ #۷A67EE
SlateBlue3 ۱۰۵ ۸۹ ۲۰۵ #۶۹۵۹CD
SlateBlue4 ۷۱ ۶۰ ۱۳۹ #۴۷۳C8B
RoyalBlue1 ۷۲ ۱۱۸ ۲۵۵ #۴۸۷۶FF
RoyalBlue2 ۶۷ ۱۱۰ ۲۳۸ #۴۳۶EEE
RoyalBlue3 ۵۸ ۹۵ ۲۰۵ #۳A5FCD
RoyalBlue4 ۳۹ ۶۴ ۱۳۹ #۲۷۴۰۸B
Blue1 ۰ ۰ ۲۵۵ #۰۰۰۰FF
Blue2 ۰ ۰ ۲۳۸ #۰۰۰۰EE
Blue3 ۰ ۰ ۲۰۵ #۰۰۰۰CD
Blue4 ۰ ۰ ۱۳۹ #۰۰۰۰۸B
DodgerBlue1 ۳۰ ۱۴۴ ۲۵۵ #۱E90FF
DodgerBlue2 ۲۸ ۱۳۴ ۲۳۸ #۱C86EE
DodgerBlue3 ۲۴ ۱۱۶ ۲۰۵ #۱۸۷۴CD
DodgerBlue4 ۱۶ ۷۸ ۱۳۹ #۱۰۴E8B
SteelBlue1 ۹۹ ۱۸۴ ۲۵۵ #۶۳B8FF
SteelBlue2 ۹۲ ۱۷۲ ۲۳۸ #۵CACEE
SteelBlue3 ۷۹ ۱۴۸ ۲۰۵ #۴F94CD
SteelBlue4 ۵۴ ۱۰۰ ۱۳۹ #۳۶۶۴۸B
DeepSkyBlue1 ۰ ۱۹۱ ۲۵۵ #۰۰BFFF
DeepSkyBlue2 ۰ ۱۷۸ ۲۳۸ #۰۰B2EE
DeepSkyBlue3 ۰ ۱۵۴ ۲۰۵ #۰۰۹ACD
DeepSkyBlue4 ۰ ۱۰۴ ۱۳۹ #۰۰۶۸۸B
SkyBlue1 ۱۳۵ ۲۰۶ ۲۵۵ #۸۷CEFF
SkyBlue2 ۱۲۶ ۱۹۲ ۲۳۸ #۷EC0EE
SkyBlue3 ۱۰۸ ۱۶۶ ۲۰۵ #۶CA6CD
SkyBlue4 ۷۴ ۱۱۲ ۱۳۹ #۴A708B
LightSkyBlue1 ۱۷۶ ۲۲۶ ۲۵۵ #B0E2FF
LightSkyBlue2 ۱۶۴ ۲۱۱ ۲۳۸ #A4D3EE
LightSkyBlue3 ۱۴۱ ۱۸۲ ۲۰۵ #۸DB6CD
LightSkyBlue4 ۹۶ ۱۲۳ ۱۳۹ #۶۰۷B8B
SlateGray1 ۱۹۸ ۲۲۶ ۲۵۵ #C6E2FF
SlateGray2 ۱۸۵ ۲۱۱ ۲۳۸ #B9D3EE
SlateGray3 ۱۵۹ ۱۸۲ ۲۰۵ #۹FB6CD
SlateGray4 ۱۰۸ ۱۲۳ ۱۳۹ #۶C7B8B
LightSteelBlue1 ۲۰۲ ۲۲۵ ۲۵۵ #CAE1FF
LightSteelBlue2 ۱۸۸ ۲۱۰ ۲۳۸ #BCD2EE
LightSteelBlue3 ۱۶۲ ۱۸۱ ۲۰۵ #A2B5CD
LightSteelBlue4 ۱۱۰ ۱۲۳ ۱۳۹ #۶E7B8B
LightBlue1 ۱۹۱ ۲۳۹ ۲۵۵ #BFEFFF
LightBlue2 ۱۷۸ ۲۲۳ ۲۳۸ #B2DFEE
LightBlue3 ۱۵۴ ۱۹۲ ۲۰۵ #۹AC0CD
LightBlue4 ۱۰۴ ۱۳۱ ۱۳۹ #۶۸۸۳۸B
LightCyan1 ۲۲۴ ۲۵۵ ۲۵۵ #E0FFFF
LightCyan2 ۲۰۹ ۲۳۸ ۲۳۸ #D1EEEE
LightCyan3 ۱۸۰ ۲۰۵ ۲۰۵ #B4CDCD
LightCyan4 ۱۲۲ ۱۳۹ ۱۳۹ #۷A8B8B
PaleTurquoise1 ۱۸۷ ۲۵۵ ۲۵۵ #BBFFFF
PaleTurquoise2 ۱۷۴ ۲۳۸ ۲۳۸ #AEEEEE
PaleTurquoise3 ۱۵۰ ۲۰۵ ۲۰۵ #۹۶CDCD
PaleTurquoise4 ۱۰۲ ۱۳۹ ۱۳۹ #۶۶۸B8B
CadetBlue1 ۱۵۲ ۲۴۵ ۲۵۵ #۹۸F5FF
CadetBlue2 ۱۴۲ ۲۲۹ ۲۳۸ #۸EE5EE
CadetBlue3 ۱۲۲ ۱۹۷ ۲۰۵ #۷AC5CD
CadetBlue4 ۸۳ ۱۳۴ ۱۳۹ #۵۳۸۶۸B
Turquoise1 ۰ ۲۴۵ ۲۵۵ #۰۰F5FF
Turquoise2 ۰ ۲۲۹ ۲۳۸ #۰۰E5EE
Turquoise3 ۰ ۱۹۷ ۲۰۵ #۰۰C5CD
Turquoise4 ۰ ۱۳۴ ۱۳۹ #۰۰۸۶۸B
Cyan1 ۰ ۲۵۵ ۲۵۵ #۰۰FFFF
Cyan2 ۰ ۲۳۸ ۲۳۸ #۰۰EEEE
Cyan3 ۰ ۲۰۵ ۲۰۵ #۰۰CDCD
Cyan4 ۰ ۱۳۹ ۱۳۹ #۰۰۸B8B
DarkSlateGray1 ۱۵۱ ۲۵۵ ۲۵۵ #۹۷FFFF
DarkSlateGray2 ۱۴۱ ۲۳۸ ۲۳۸ #۸DEEEE
DarkSlateGray3 ۱۲۱ ۲۰۵ ۲۰۵ #۷۹CDCD
DarkSlateGray4 ۸۲ ۱۳۹ ۱۳۹ #۵۲۸B8B
Aquamarine1 ۱۲۷ ۲۵۵ ۲۱۲ #۷FFFD4
Aquamarine2 ۱۱۸ ۲۳۸ ۱۹۸ #۷۶EEC6
Aquamarine3 ۱۰۲ ۲۰۵ ۱۷۰ #۶۶CDAA
Aquamarine4 ۶۹ ۱۳۹ ۱۱۶ #۴۵۸B74
DarkSeaGreen1 ۱۹۳ ۲۵۵ ۱۹۳ #C1FFC1
DarkSeaGreen2 ۱۸۰ ۲۳۸ ۱۸۰ #B4EEB4
DarkSeaGreen3 ۱۵۵ ۲۰۵ ۱۵۵ #۹BCD9B
DarkSeaGreen4 ۱۰۵ ۱۳۹ ۱۰۵ #۶۹۸B69
SeaGreen1 ۸۴ ۲۵۵ ۱۵۹ #۵۴FF9F
SeaGreen2 ۷۸ ۲۳۸ ۱۴۸ #۴EEE94
SeaGreen3 ۶۷ ۲۰۵ ۱۲۸ #۴۳CD80
SeaGreen4 ۴۶ ۱۳۹ ۸۷ #۲E8B57
PaleGreen1 ۱۵۴ ۲۵۵ ۱۵۴ #۹AFF9A
PaleGreen2 ۱۴۴ ۲۳۸ ۱۴۴ #۹۰EE90
PaleGreen3 ۱۲۴ ۲۰۵ ۱۲۴ #۷CCD7C
PaleGreen4 ۸۴ ۱۳۹ ۸۴ #۵۴۸B54
SpringGreen1 ۰ ۲۵۵ ۱۲۷ #۰۰FF7F
SpringGreen2 ۰ ۲۳۸ ۱۱۸ #۰۰EE76
SpringGreen3 ۰ ۲۰۵ ۱۰۲ #۰۰CD66
SpringGreen4 ۰ ۱۳۹ ۶۹ #۰۰۸B45
Green1 ۰ ۲۵۵ ۰ #۰۰FF00
Green2 ۰ ۲۳۸ ۰ #۰۰EE00
Green3 ۰ ۲۰۵ ۰ #۰۰CD00
Green4 ۰ ۱۳۹ ۰ #۰۰۸B00
Chartreuse1 ۱۲۷ ۲۵۵ ۰ #۷FFF00
Chartreuse2 ۱۱۸ ۲۳۸ ۰ #۷۶EE00
Chartreuse3 ۱۰۲ ۲۰۵ ۰ #۶۶CD00
Chartreuse4 ۶۹ ۱۳۹ ۰ #۴۵۸B00
OliveDrab1 ۱۹۲ ۲۵۵ ۶۲ #C0FF3E
OliveDrab2 ۱۷۹ ۲۳۸ ۵۸ #B3EE3A
OliveDrab3 ۱۵۴ ۲۰۵ ۵۰ #۹ACD32
OliveDrab4 ۱۰۵ ۱۳۹ ۳۴ #۶۹۸B22
DarkOliveGreen1 ۲۰۲ ۲۵۵ ۱۱۲ #CAFF70
DarkOliveGreen2 ۱۸۸ ۲۳۸ ۱۰۴ #BCEE68
DarkOliveGreen3 ۱۶۲ ۲۰۵ ۹۰ #A2CD5A
DarkOliveGreen4 ۱۱۰ ۱۳۹ ۶۱ #۶E8B3D
Khaki1 ۲۵۵ ۲۴۶ ۱۴۳ #FFF68F
Khaki2 ۲۳۸ ۲۳۰ ۱۳۳ #EEE685
Khaki3 ۲۰۵ ۱۹۸ ۱۱۵ #CDC673
Khaki4 ۱۳۹ ۱۳۴ ۷۸ #۸B864E
LightGoldenrod1 ۲۵۵ ۲۳۶ ۱۳۹ #FFEC8B
LightGoldenrod2 ۲۳۸ ۲۲۰ ۱۳۰ #EEDC82
LightGoldenrod3 ۲۰۵ ۱۹۰ ۱۱۲ #CDBE70
LightGoldenrod4 ۱۳۹ ۱۲۹ ۷۶ #۸B814C
LightYellow1 ۲۵۵ ۲۵۵ ۲۲۴ #FFFFE0
LightYellow2 ۲۳۸ ۲۳۸ ۲۰۹ #EEEED1
LightYellow3 ۲۰۵ ۲۰۵ ۱۸۰ #CDCDB4
LightYellow4 ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۲۲ #۸B8B7A
Yellow1 ۲۵۵ ۲۵۵ ۰ #FFFF00
Yellow2 ۲۳۸ ۲۳۸ ۰ #EEEE00
Yellow3 ۲۰۵ ۲۰۵ ۰ #CDCD00
Yellow4 ۱۳۹ ۱۳۹ ۰ #۸B8B00
Gold1 ۲۵۵ ۲۱۵ ۰ #FFD700
Gold2 ۲۳۸ ۲۰۱ ۰ #EEC900
Gold3 ۲۰۵ ۱۷۳ ۰ #CDAD00
Gold4 ۱۳۹ ۱۱۷ ۰ #۸B7500
Goldenrod1 ۲۵۵ ۱۹۳ ۳۷ #FFC125
Goldenrod2 ۲۳۸ ۱۸۰ ۳۴ #EEB422
Goldenrod3 ۲۰۵ ۱۵۵ ۲۹ #CD9B1D
Goldenrod4 ۱۳۹ ۱۰۵ ۲۰ #۸B6914
DarkGoldenrod1 ۲۵۵ ۱۸۵ ۱۵ #FFB90F
DarkGoldenrod2 ۲۳۸ ۱۷۳ ۱۴ #EEAD0E
DarkGoldenrod3 ۲۰۵ ۱۴۹ ۱۲ #CD950C
DarkGoldenrod4 ۱۳۹ ۱۰۱ ۸ #۸B658B
RosyBrown1 ۲۵۵ ۱۹۳ ۱۹۳ #FFC1C1
RosyBrown2 ۲۳۸ ۱۸۰ ۱۸۰ #EEB4B4
RosyBrown3 ۲۰۵ ۱۵۵ ۱۵۵ #CD9B9B
RosyBrown4 ۱۳۹ ۱۰۵ ۱۰۵ #۸B6969
IndianRed1 ۲۵۵ ۱۰۶ ۱۰۶ #FF6A6A
IndianRed2 ۲۳۸ ۹۹ ۹۹ #EE6363
IndianRed3 ۲۰۵ ۸۵ ۸۵ #CD5555
IndianRed4 ۱۳۹ ۵۸ ۵۸ #۸B3A3A
Sienna1 ۲۵۵ ۱۳۰ ۷۱ #FF8247
Sienna2 ۲۳۸ ۱۲۱ ۶۶ #EE7942
Sienna3 ۲۰۵ ۱۰۴ ۵۷ #CD6839
Sienna4 ۱۳۹ ۷۱ ۳۸ #۸B4726
Burlywood1 ۲۵۵ ۲۱۱ ۱۵۵ #FFD39B
Burlywood2 ۲۳۸ ۱۹۷ ۱۴۵ #EEC591
Burlywood3 ۲۰۵ ۱۷۰ ۱۲۵ #CDAA7D
Burlywood4 ۱۳۹ ۱۱۵ ۸۵ #۸B7355
Wheat1 ۲۵۵ ۲۳۱ ۱۸۶ #FFE7BA
Wheat2 ۲۳۸ ۲۱۶ ۱۷۴ #EED8AE
Wheat3 ۲۰۵ ۱۸۶ ۱۵۰ #CDBA96
Wheat4 ۱۳۹ ۱۲۶ ۱۰۲ #۸B7E66
Tan1 ۲۵۵ ۱۶۵ ۷۹ #FFA54F
Tan2 ۲۳۸ ۱۵۴ ۷۳ #EE9A49
Tan3 ۲۰۵ ۱۳۳ ۶۳ #CD853F
Tan4 ۱۳۹ ۹۰ ۴۳ #۸B5A2B
Chocolate1 ۲۵۵ ۱۲۷ ۳۶ #FF7F24
Chocolate2 ۲۳۸ ۱۱۸ ۳۳ #EE7621
Chocolate3 ۲۰۵ ۱۰۲ ۲۹ #CD661D
Chocolate4 ۱۳۹ ۶۹ ۱۹ #۸B4513
Firebrick1 ۲۵۵ ۴۸ ۴۸ #FF3030
Firebrick2 ۲۳۸ ۴۴ ۴۴ #EE2C2C
Firebrick3 ۲۰۵ ۳۸ ۳۸ #CD2626
Firebrick4 ۱۳۹ ۲۶ ۲۶ #۸B1A1A
Brown1 ۲۵۵ ۶۴ ۶۴ #FF4040
Brown2 ۲۳۸ ۵۹ ۵۹ #EE3B3B
Brown3 ۲۰۵ ۵۱ ۵۱ #CD3333
Brown4 ۱۳۹ ۳۵ ۳۵ #۸B2323
Salmon1 ۲۵۵ ۱۴۰ ۱۰۵ #FF8C69
Salmon2 ۲۳۸ ۱۳۰ ۹۸ #EE8262
Salmon3 ۲۰۵ ۱۱۲ ۸۴ #CD7054
Salmon4 ۱۳۹ ۷۶ ۵۷ #۸B4C39
LightSalmon1 ۲۵۵ ۱۶۰ ۱۲۲ #FFA07A
LightSalmon2 ۲۳۸ ۱۴۹ ۱۱۴ #EE9572
LightSalmon3 ۲۰۵ ۱۲۹ ۹۸ #CD8162
LightSalmon4 ۱۳۹ ۸۷ ۶۶ #۸B5742
Orange1 ۲۵۵ ۱۶۵ ۰ #FFA500
Orange2 ۲۳۸ ۱۵۴ ۰ #EE9A00
Orange3 ۲۰۵ ۱۳۳ ۰ #CD8500
Orange4 ۱۳۹ ۹۰ ۰ #۸B5A00
DarkOrange1 ۲۵۵ ۱۲۷ ۰ #FF7F00
DarkOrange2 ۲۳۸ ۱۱۸ ۰ #EE7600
DarkOrange3 ۲۰۵ ۱۰۲ ۰ #CD6600
DarkOrange4 ۱۳۹ ۶۹ ۰ #۸B4500
Coral1 ۲۵۵ ۱۱۴ ۸۶ #FF7256
Coral2 ۲۳۸ ۱۰۶ ۸۰ #EE6A50
Coral3 ۲۰۵ ۹۱ ۶۹ #CD5B45
Coral4 ۱۳۹ ۶۲ ۴۷ #۸B3E2F
Tomato1 ۲۵۵ ۹۹ ۷۱ #FF6347
Tomato2 ۲۳۸ ۹۲ ۶۶ #EE5C42
Tomato3 ۲۰۵ ۷۹ ۵۷ #CD4F39
Tomato4 ۱۳۹ ۵۴ ۳۸ #۸B3626
OrangeRed1 ۲۵۵ ۶۹ ۰ #FF4500
OrangeRed2 ۲۳۸ ۶۴ ۰ #EE4000
OrangeRed3 ۲۰۵ ۵۵ ۰ #CD3700
OrangeRed4 ۱۳۹ ۳۷ ۰ #۸B2500
Red1 ۲۵۵ ۰ ۰ #FF0000
Red2 ۲۳۸ ۰ ۰ #EE0000
Red3 ۲۰۵ ۰ ۰ #CD0000
Red4 ۱۳۹ ۰ ۰ #۸B0000
DeepPink1 ۲۵۵ ۲۰ ۱۴۷ #FF1493
DeepPink2 ۲۳۸ ۱۸ ۱۳۷ #EE1289
DeepPink3 ۲۰۵ ۱۶ ۱۱۸ #CD1076
DeepPink4 ۱۳۹ ۱۰ ۸۰ #۸B0A50
HotPink1 ۲۵۵ ۱۱۰ ۱۸۰ #FF6EB4
HotPink2 ۲۳۸ ۱۰۶ ۱۶۷ #EE6AA7
HotPink3 ۲۰۵ ۹۶ ۱۴۴ #CD6090
HotPink4 ۱۳۹ ۵۸ ۹۸ #۸B3A62
Pink1 ۲۵۵ ۱۸۱ ۱۹۷ #FFB5C5
Pink2 ۲۳۸ ۱۶۹ ۱۸۴ #EEA9B8
Pink3 ۲۰۵ ۱۴۵ ۱۵۸ #CD919E
Pink4 ۱۳۹ ۹۹ ۱۰۸ #۸B636C
LightPink1 ۲۵۵ ۱۷۴ ۱۸۵ #FFAEB9
LightPink2 ۲۳۸ ۱۶۲ ۱۷۳ #EEA2AD
LightPink3 ۲۰۵ ۱۴۰ ۱۴۹ #CD8C95
LightPink4 ۱۳۹ ۹۵ ۱۰۱ #۸B5F65
PaleVioletRed1 ۲۵۵ ۱۳۰ ۱۷۱ #FF82AB
PaleVioletRed2 ۲۳۸ ۱۲۱ ۱۵۹ #EE799F
PaleVioletRed3 ۲۰۵ ۱۰۴ ۱۳۷ #CD6889
PaleVioletRed4 ۱۳۹ ۷۱ ۹۳ #۸B475D
Maroon1 ۲۵۵ ۵۲ ۱۷۹ #FF34B3
Maroon2 ۲۳۸ ۴۸ ۱۶۷ #EE30A7
Maroon3 ۲۰۵ ۴۱ ۱۴۴ #CD2990
Maroon4 ۱۳۹ ۲۸ ۹۸ #۸B1C62
VioletRed1 ۲۵۵ ۶۲ ۱۵۰ #FF3E96
VioletRed2 ۲۳۸ ۵۸ ۱۴۰ #EE3A8C
VioletRed3 ۲۰۵ ۵۰ ۱۲۰ #CD3278
VioletRed4 ۱۳۹ ۳۴ ۸۲ #۸B2252
Magenta1 ۲۵۵ ۰ ۲۵۵ #FF00FF
Magenta2 ۲۳۸ ۰ ۲۳۸ #EE00EE
Magenta3 ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ #CD00CD
Magenta4 ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ #۸B008B
Orchid1 ۲۵۵ ۱۳۱ ۲۵۰ #FF83FA
Orchid2 ۲۳۸ ۱۲۲ ۲۳۳ #EE7AE9
Orchid3 ۲۰۵ ۱۰۵ ۲۰۱ #CD69C9
Orchid4 ۱۳۹ ۷۱ ۱۳۷ #۸B4789
Plum1 ۲۵۵ ۱۸۷ ۲۵۵ #FFBBFF
Plum2 ۲۳۸ ۱۷۴ ۲۳۸ #EEAEEE
Plum3 ۲۰۵ ۱۵۰ ۲۰۵ #CD96CD
Plum4 ۱۳۹ ۱۰۲ ۱۳۹ #۸B668B
MediumOrchid1 ۲۲۴ ۱۰۲ ۲۵۵ #E066FF
MediumOrchid2 ۲۰۹ ۹۵ ۲۳۸ #D15FEE
MediumOrchid3 ۱۸۰ ۸۲ ۲۰۵ #B452CD
MediumOrchid4 ۱۲۲ ۵۵ ۱۳۹ #۷A378B
DarkOrchid1 ۱۹۱ ۶۲ ۲۵۵ #BF3EFF
DarkOrchid2 ۱۷۸ ۵۸ ۲۳۸ #B23AEE
DarkOrchid3 ۱۵۴ ۵۰ ۲۰۵ #۹A32CD
DarkOrchid4 ۱۰۴ ۳۴ ۱۳۹ #۶۸۲۲۸B
Purple1 ۱۵۵ ۴۸ ۲۵۵ #۹B30FF
Purple2 ۱۴۵ ۴۴ ۲۳۸ #۹۱۲CEE
Purple3 ۱۲۵ ۳۸ ۲۰۵ #۷D26CD
Purple4 ۸۵ ۲۶ ۱۳۹ #۵۵۱A8B
MediumPurple1 ۱۷۱ ۱۳۰ ۲۵۵ #AB82FF
MediumPurple2 ۱۵۹ ۱۲۱ ۲۳۸ #۹F79EE
MediumPurple3 ۱۳۷ ۱۰۴ ۲۰۵ #۸۹۶۸CD
MediumPurple4 ۹۳ ۷۱ ۱۳۹ #۵D478B
Thistle1 ۲۵۵ ۲۲۵ ۲۵۵ #FFE1FF
Thistle2 ۲۳۸ ۲۱۰ ۲۳۸ #EED2EE
Thistle3 ۲۰۵ ۱۸۱ ۲۰۵ #CDB5CD
Thistle4 ۱۳۹ ۱۲۳ ۱۳۹ #۸B7B8B
grey11 ۲۸ ۲۸ ۲۸ #۱C1C1C
grey21 ۵۴ ۵۴ ۵۴ #۳۶۳۶۳۶
grey31 ۷۹ ۷۹ ۷۹ #۴F4F4F
grey41 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ #۶۹۶۹۶۹
grey51 ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ #۸۲۸۲۸۲
grey61 ۱۵۶ ۱۵۶ ۱۵۶ #۹C9C9C
grey71 ۱۸۱ ۱۸۱ ۱۸۱ #B5B5B5
gray81 ۲۰۷ ۲۰۷ ۲۰۷ #CFCFCF
gray91 ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۲ #E8E8E8
DarkGrey ۱۶۹ ۱۶۹ ۱۶۹ #A9A9A9
DarkBlue ۰ ۰ ۱۳۹ #۰۰۰۰۸B
DarkCyan ۰ ۱۳۹ ۱۳۹ #۰۰۸B8B
DarkMagenta ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ #۸B008B
DarkRed ۱۳۹ ۰ ۰ #۸B0000
LightGreen ۱۴۴ ۲۳۸ ۱۴۴ #۹۰EE90

(codeList.ir)

آخرین بروز رسانی: ژانویه 22, 2014

18357 بازدید

۱۰ نظر در “کُدِ رنگهای اچ تی ام ال – برای طراحی قالبهای زیبا”

 1. اقا وارد شدم خوب بود کیف کردم اما…………..
  جان ما چرا از استقلال حمایت نکردی ؟؟؟؟
  خوب من چند تا کد دارم !!!!!!
  اما طولانیه
  چون تا بی نهایت عدد داره !!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@
  یکیش یه پوشه ایجاد کن الت و یکو بزن التو ول کن شکلک میاد اینا تا ۵۳۲۹۵۵۴۳۷۶۷۶ادامه داره
  اقا ایران نستعلیق هم گذاشتیم تو وبمون
  اما…………………………..
  نویسنده :ladno2013.tk

  • سلام دوست گرامی
   شما لطف دارید ترفندِ خیلی جالبی بود این هم چند تا از اون شکلکها که با این ترفند دراومد
   ☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕
   اگر ممکن هست بقیه ترفندهاتون رو هم بگین تا در صورت امکان بگذاریمش در سایت
   در ضمن آدرس وبلاگتون رو اشتباه وارد کردید اگر ممکنه درستش کنید
   موفق باشید

 2. محمد جواد صیدی says:

  قالب جالبه اما تم اش اگه ابی بود بهتر بود

 3. آقا عالی بود مرسی
  خعـــــــــــــــــــــــلــی گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

افزودن نظر شما

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeleton

جواب را در کادرِ زیر بنویسید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

3 لینکِ پُربیننده از ابتدا تا کنون :
 • دانلود فونتِ ایران نستعلیق ۲ (نسخه بتا) با قابلیّتِ کشیدنِ حروف
 • کُد قرار دادنِ عکسِ لینک دار به همراهِ متنِ دلخواه در وب
 • دانلود فونتِ گرافیکی و کاربردیِ مُحَرَّم